Mesleki Sorumluluk Sigortası Hangi Teminatları Kapsar?

CHARTIS MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI TEMİNAT İÇERİĞİ

Sorumluluk Teminatı

Mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememe veya mesleki faaliyetini yerine getirirken;                        

Yapacağı hata ihmal kusur sonucu,

Yanlış ve veya yanıltıcı beyan sonucu,

Gizliliği ihlal sonucu,

Müvekkillerinin kendisinden talep edecekleri zarar ve ziyan taleplerini karşılar.  

Hakaret

Sigortalının kasıtlı olmayarak başkalarına hakaret etmesi sonucu oluşan hasar taleplerini karşılar. 

Manevi Tazminat talepleri

Sigortalıya karşı yapılabilecek tüm manevi tazminat taleplerini karşılar.

Savunma Masrafları

Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masraflar teminat altındadır. 

Yargı Benzeri Masraflar

Sigortalıya karşı soruşturma veya hüküm verme yetkisine sahip kamu kurum veya  meslek birliğinin   bir şikayetine karşı sigortalı tarafından veya sigortalı adına araştırılması, dava açılması, temyizi safhasında yapılan her türlü makul ücret harcama ve masrafları 50.000TLye kadar  kapsar. 

İletişim Masrafları 

Sigortalının ortak ,direktör yada yöneticisinin maluliyet veya ölümü halinde katlanmak zorunda kalacağı potansiyel iş durması masraflarını karşılar (50.000TLalt limitle) 

Tevkil Teminatı

Sigortalının yetkili kıldığı avukatların tazminat doğuracak eylemleri teminat kapsamındadır.

(bu teminat rücuya tabidir) 

5 yıl geriye yürürlülük teminatı

Sigortalının geriye yönelik mesleğini icra ederken yaptığı ve bilgisi dahilinde olmayan hatalı eylemlerin yaratacağı tazminat talepleri de teminat kapsamı dahilindedir. Bu teminat, meslek mensubunun poliçe başlangıç tarihinden önceki 5 yıllık süreçte yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi içerisinde gelebilecek tüm hasar taleplerini kapsar. Sigortalının poliçe yapılmadan önce makul olarak bildiği ve beklediği hasarlar kesinlikle teminat dışıdır.

2 yıl uzatılan bildirim süresi

Sigortalı poliçesini yenilememe durumunda ( ayrıca başka şirkete de yaptırmama koşulu ile )  yenilemenin durduğu tarihten itibaren ilk 24 ay içinde ( ve bu dönem içinde ilk defa talepte bulunulmuş olmak kaydı ile) herhangi bir talebi Sigortacıya ihbar etme hakkına sahiptir. 

Emeklilik ve mesleği bırakma teminatı

Sigortalı mesleği bırakmasını takiben 2 yıl bildirim süresine hak kazanacaktır. Sigortalının aleyhine yapılacak tazminat talepleri sözleşme dönemi veya 2 yıllık bildirim süresi içinde bildirilebilecektir. Bu teminat sigortalının Geriye yönelik tarihinde yada sonrasında ve fakat mutlaka mesleği bırakmadan önce gerçekleşen hatalı eylemler için geçerlidir. 

Kayıp dokümanlar teminatı

Sigortalının yasal sorumluluğundaki müvekkillere ait dokümanların tahrip, zarar görme kaybolma, silinme ve unutulma gibi sebeplerle uğradığı tahribatı ikame edici yeniden yenileme,onarma için yapılan makul masrafları içerir (100.000TLalt sorumluluk söz konusudur. Ayrıca poliçe dipnotunda belirli bir oranda muafiyet uygulanır.) 

Manevi tazminat talepleri

Meslek mensubuna yönelik manevi tazminat talepleri teminat altındadır. 

 

POLİÇENİN ÖNEMLİ KOŞULLARI 

·         Mesleğin Türkiye sınırları içinde icra edilmesi gerekir.

·         Yıllık ciro 500.000TLden fazla ise meslek mensubu ayrıca değerlendirilir.

·         Vergi levhası sahibi avukat sayısı 2 den fazla olan yerler veya avukat sayısı / SGK oranının ½ den küçük olduğu durumlarda ayrı bir değerlendirme yapılır.

·         Şirket satın almaları / birleşmeleri hizmeti verenler, finansman veya yapılandırılmış finansman danışmanlığı verenler, Mesleğini Türkiye dışında icra edenler, meslek mensubunun hastalık vefat sakatlık durumlarında,  işlerini yürütecek başka bir avukatın bulunmaması durumunda meslek mensupları farklı değerlendirmeye tabidir.

·         Şirket bünyesinde bordrolu çalışan avukatlar programa dahil değildir.   

·         Beher hasarda 1.000TLmuafiyet uygulanır.

·         Hasar durumunda müvekkilin talep yazısı gerekir.

·         Poliçe öncesi hasar talepleri veya hasar talebine neden olabilecek herhangi bir durumun poliçe başlangıcından itibaren bilindiği hal ve durumlar teminat haricidir.

 

CHARTIS AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK POLİÇESİNİN AVANTAJI 

·         Meslek mensubunun poliçe dönemi içinde haberdar olmaması ve bilmemesi koşulu ile poliçenin başlangıç tarihinden 5 yıl önceye kadar hataların ve gelen hasarların teminat altında olması,

 

·         Poliçenin şartlarının değiştirilmemesi veya bitim tarihinden sonra başka şirketten yenilenmemesi koşulu ile 2 yıl bildirim ( hasar ihbar ) süresinin uzatılması 

·         Manevi tazminat taleplerinin teminat altında olması

·         Yargı benzeri masraflar teminatı

·         Tevkil teminatı

·         İletişim masrafları teminatı

·         Emeklilik ve mesleği bırakma teminatı

 

HASAR İHBARI VE İSTENEN EVRAKLAR

İhbar 

Hatanın veya kusurun fark edildiği anda Chartıs Sigorta AŞ Hasar Servisine hasar ihbarı yapılmalıdır. Ayrıca hatalı işlemden dolayı sigortalının sorumluluğu veya sorumlu olacağı durum mahkeme kararı , evrak vb unsurlarla sigortalı tarafından ispat edilmelidir. 

Hasar Talebinde İstenen Evraklar

1-      Sigortalının kusura ilişkin detaylı beyanı

1-1-Hasar tarihi, nerede ve nasıl olduğu, nasıl gerçekleştiği  sigortalının sorumluluğunu , hangi kayıtları hatalı yapıldığı ve hatanın ne zaman / kim tarafından fark edildiği bilgilerini içerir  poliçe numarası ,

1-2-Dosya numarası ve telefon ( iletişim numarası ) numarası bilgileri de eklenmiş  beyan ) 

2-      Müvekkilin beyanı

3-       Dava Dilekçeleri

4-      Davaya ilişkin tüm duruşma tutanakları

5-      Diğer yapılan bildirim ve yazışmalar

6-      Sigortalı aleyhine dava açılmış ise ihbar ve cevap dilekçeleri

7-      Dava sonucunu bildirir kesin mahkeme kararı,

8-      Ödeme için banka hesap bilgileri

9-      Hasara konu para cezalarının ödendiğine dair ödeme makbuzları

10-   Avukat Mali Sorumluluk Poliçesi ile birlikte verilen ek teminatlar

11-   Kredi kartı kayıp çalınma ve usulsüz kullanımında yıllık 500tl sınırla kart başına 150 TL

12-   Sigortalının işyerine;  işyeri paket poliçe şeklinde 15.000 TL limitli işyeri poliçesi

13-   İşveren mali mesuliyet ( kişi başı 10.000 kaza başı 30.000 TL limitli )

14-   3.şahıs mali sorumluluk ( kişi başı 5.000 kaza başı 15.000 maddi 1000 TL )

15-    Ferdi kaza ( 35.000 TL ölüm, sürekli sakatlık 35.000 TL )

16-   Sigortalı ve vergi levhalı avukat için kazaen tedavi masrafları 3.500 TL üst limitli.

 

AAB Sigorta®