AVUKAT SORUMLULUK POLİÇESİ

POLİÇENİN TANIMI

Meslek mensubunun; İhmali, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi; Mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller; Yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal gibi fiiller sonucu müvekkillerinin kendisinden talep edecekleri tazminatları teminat altına alır.

Önemli Detaylar:

 • » Poliçe Teminatları; Sigortalı avukatın Türk mahkemelerinde yürüttükleri dosyalarında oluşacak hasarlara teminat verir. Yabancı barolara kayıtlı olup, farklı ülkelerin hukuk sisteminde yürütülen avukatlık işleri için teminat sağlamaz.
 • » Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi 1 yıl süre ile yapılır, tercih edildiği sürece her yıl düzenli yenilenmesi gerekir.
 • » Sigortalı avukatın arabuluculuk dosyaları da bu poliçe ile teminat altına alınır. Bunun için arabuluculuk belgenizin (veya kimlik kartını) fotokopisini acentemize iletmeniz yeterlidir.
  • » Gulf Sigorta vergi levhası sahibi avukatı, yanında çalışan SGK'lı avukatların tamamını, tüm SGK'lı personeli, stajyerleri ve tevkil verdiğiniz avukatın hatalarını poliçe kapsamında güvence altına almaktadır.
  • Vergi levhası sahibi avukata ve hiçbir SGK'lı personele rücu işlemez. Ancak; Tevkil verdiğiniz avukat hata yaptıysa sigorta müvekkilinizin zararını karşılar, ancak tevkil verdiğiniz avukata rücu edebilir.
  • » Gulf Sigorta’nın poliçesinde 5 yıl geriye yürürlük teminatı vardır. Bu teminattaki tek şart hatanın açığa çıkma (farkına varma /tespit edilme) zamanı sadece sigortalı olduğunuz yıl içinde olmasıdır. Yani hatanın yapıldığı zaman değil ortaya çıktığı zaman sigorta poliçesinin yürürlükte olduğu yıl içinde olmalıdır.
  • » Bu sigortada poliçesinde teminat limitine, riskinize göre kendiniz karar veriyorsunuz. Genel müdürlük tarafından belirlenen standart taban prim listesindeki primler tutarında poliçe yaptırabilirsiniz. Ancak gelirin ciddi oranda yüksek olması ve daha önce ki yıllarda hasar yaşanmış olması primleri standart liste dışına çıkartır.

POLİÇENİN SUNMUŞ OLDUĞU DİĞER ÖNEMLİ TEMİNATLARI

Arabuluculuk Teminatı
Sigortalının arabuluculuk faaliyetleri ve hizmetleri ile bağlantılı, bunlarla ilişkili mesleki hizmetlerinden kaynaklanan talepler bu poliçe koşulları, genel ve özel şartları çerçevesinde teminat altına alınmıştır.

Hasar talebinde bulunmak için sigortalının arabuluculuk belgesini sigorta şirketine ibraz etmesi gerekmektedir,

Tevkil Teminatı
Sigortalının ilgili vekâletnamesinde tevkil yetkisi uyarınca poliçede tanımlı “sigortalı” haricinde yetkili kıldığı avukatların, tazminat ödeme yükümlülüğünü doğuracak eylemleri teminat kapsamındadır.

Poliçede “sigortalı” tanımında sayılan gerçek ve tüzel kişiler haricinde tevkil yetkisi kullandırılarak yetkili kılınan avukatlara ödenen tazminat rücuya tabidir.

Geriye Yürürlük Teminatı
Sigortalının, poliçe başlangıcından itibaren geçmiş “ 5 yıl ” içerisinde mesleğini icra ederken yaptığı ve bilgisi dahilinde olmayan hatalı eylemler sonucu poliçe dönemi zarfında “ilk kez” kendisine karşı talepte bulunulması koşuluyla oluşan hasar talepleri teminat altındadır.

2 Yıl” Uzatılan Bildirim Süresi
Sigortacı’nın yenilememesi durumunda sigorta ettiren bu yenilememenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 24 ay içinde, ilk kez bu dönemde sigortalı’ya talepte bulunulmuş olmak şartı ile herhangi bir talep’i sigortacı’ya ihbar etmek hakkına sahiptir. Sigortalı tarafından prim ödenmemesi veya bu poliçe koşullarına aykırılık da bulunulması ve bu poliçenin veya teminatın değiştirilmesi halinde uzatılan bildirim süresi uygulanmayacaktır.

SİGORTALI'nın SÖZLEŞME DÖNEMİ içerisinde vefat, maluliyet ya da emeklilik durumuna bağlı olarak MESLEKİ HİZMETLERine son vermesi durumunda;
 • » Sigortalı, mesleki faaliyetini bırakmasını takiben 2 (iki) yıl bildirim süresine hak kazanacaktır. Bu 2 (iki) yıl içerisinde SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI, aleyhine yapılabilecek TAZMİNAT TALEPlerini, SÖZLEŞME DÖNEMİ ya da 2 (iki) yıllık bildirim süresi içerisinde bildirebilecektir.
 • » Bu poliçedeki teminat geriye yürürlük tarihi nde ya da sonrasında ve sigortalı'nın Mesleği bırakmasından önce gerçekleşen hatalı eylemler için geçerli olacaktır.
 • » Bu zeyilnamenin amacına istinaden 2 yıllık bildirim süresi; Bu sigorta poliçesinin ya da teminatlarının başka bir sigorta şirketi tarafından yenilenmesi ya da değiştirilmesi durumunda,
 • » SİGORTALI mesleği bıraktığı tarihi yazılı olarak bildirmez ise uygulanmayacaktır.

Hakaret
Sigortalının kasıtlı olmayarak başkalarına hakaret etmesi nedeniyle oluşan hasar talepleri teminat altındadır.

Manevi Tazminat Talepleri
Sigortalıya karşı yapılabilecek tüm manevi tazminat talepleri teminat altındadır.

Savunma Masrafları
Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masrafları teminat altına alır.

Yargı Benzeri Masraflar Teminatı
“Savunma Masrafları” Sigortalıya karşı soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin Sigortalı tarafından ya da Sigortalı adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan her türlü makul ücret, harcama ve masrafları kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Bu ek teminat, 50,000TL tutarında bir Alt Sorumluluk Limitine tabidir. Bu alt limit, Sorumluluk Limitinin bir parçası olup ve buna eklenmeyecektir.

İletişim Masrafları Teminatı
Sigortacı, Sözleşme Dönemi içerisinde Sigortalı tarafından: poliçe altında teminat altına alınmış bir Talep nedeniyle Sigortalının itibarına gelen zararı hafifletmek için; ya da Sigorta Ettirenin herhangi bir ortak, direktörü ya da yöneticisinin maluliyeti ya da beklenmedik ölümüne bağlı olarak Sigorta Ettirenin katlanacağı herhangi bir potansiyel iş durması masraflarını hafifletmek amacı ile yapılan İletişim Masraflarını karşılayacaktır:

Bu ek teminat, 50,000TL tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limitine tabidir. Bu alt sorumluluk limiti, Sorumluluk Limitinin bir parçası olup ve buna eklenmeyecektir.

Kayıp Dokümanlar
Sigortalının yasal sorumluluğunda bulunan ve sözleşme dönemi içinde yalnızca mesleki hizmetlerin yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi sırasında tahrip olmuş, tazminat zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan üçüncü şahsa ait dokümanlar ile ilgili sigortalının bu dokümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri de içeren bir teminattır.

Ancak:
 • (a) bu kayıp veya hasar, dokümanlar taşıma halindeyken veya sigortalının normal faaliyetleri sırasında kendisinin emanet ettiği yanında bağlı çalışanların emanetindeyken oluşmalıdır.
 • (b) kaybolmuş veya unutulmuş dokümanın sigortalı tarafından özenli bir şekilde bulunması için araştırılmış olmalıdır.
 • (c) Bu gider ve masrafları içeren talep tutarı fatura ile belgelenmelidir, ayrıca hesaplar sigortacı tarafından önerilen ve sigortalının kabulü ile görevlendirilen yetkili bir kişinin onayına tabi olacaktır; ve
 • (d) Sigortacı, aşınma, yıpranma ve/ veya zaman içinde bozulma, güve ve haşarat veya
 • sigortalının kontrolü dışındaki diğer hususlardan kaynaklanan taleplerden sorumlu olmayacaktır.

Bu ek teminat, sorumluluk Limitinin bir parçası olup, ayrıca buna eklenmeyecektir. 100,000 TL tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limitine tabidir. Yıllık toplam sorumluluk Limitinin 100,000 TL' den az olduğu durumlarda, bu ek teminat için herhangi bir Alt Sorumluluk Limiti uygulanmayacaktır. Bu ek teminat kapsamındaki her bir talep için muafiyet uygulanacaktır. İşbu poliçede aşağıda tanımı yapılan kelimeler özel anlama sahip olup, bu terimlerin yer aldığı metinlerde de bu özel anlamlar geçerli olacaktır.