KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24.03.2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanuna göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti, biyometrik ve genetik verilerinin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Yasa kişisel verilerin izinsiz kullanılması durumlarında 1.000.000 TL ye kadar para cezası ön görmektedir. Zarar gören kişinin tazminat dava hakları saklıdır.

AAB Sigorta KVKK kapsamında sayılan verileri Yapay Zekâ Uygulaması sayesinde otomatik olarak tanır. Kişisel verilerin kullanıldığı bölümleri tespit eder ve koruma altına alır. Bu verilerin kullanıcı tarafından bir doküman ya da mailde kullanılması durumunda kullanıcıyı uyarır.

Kişisel Veri belirli veya belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ait her tülü bilgidir.
Ad, Soyadı, T.C Kimlik No, IP Bilgisi, Kan grubu, Dini Tercih, Mezhep, kılık ve kıyafet, Etnik Köken, Siyasi tercih, Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık bilgileri, performans bilgileri, sabıka bilgisi, Felsefi İnanç, Video ya da ses kayıtları, parmak izi, göz retinası, avuç içi, telefon numarası, mail adresi, biyometrik ve genetik bilgiler gibi şahısla doğrudan ilgili bilgiler kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel verinin otomatik veya manuel yöntemlerle, kısmen ya da tamamen bulunması, aktarılması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, devralınması veya devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi; kişisel verilerin işlenmesi demektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki ifadeden anlaşılan Sadece Gerçek kişilerin verilerinin korunması söz konusudur. Zira kanunda kişisel verisi işlenen kişiyi ifade etmek için “ilgili kişi” ifadesi kullanılmıştır.

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sistemlerinin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişi ise yasada “Veri Sorumlusu” olarak ifade edilmiştir.

Veri sorumlusunun verdiği yetki ile kişisel verileri işleyen, veri sorumlusunun organizasyonu dışındaki gerçek veya tüzel kişiler ise yasada

“Veri İşleyen” olarak tanımlanmıştır.

AAB Sigorta Yapay Zekâ Uygulaması ile veri tabanında ve kullanıcı tarafından yapay zekanın konumlandırıldığı sunucu, kişisel bilgisayar, veri tabanı, mail hesapları, bulut hesabı gibi konumlarda yer alan tüm kişisel verileri araştırır, bulur ve kullanımı durumunda kullanıcıyı, kullanılan belgede (gönderilecek mail gövdesinde ya da ekinde, yazdırılacak yazının içinde vs.) kişisel veri olduğu konusunda uyarır.

Dava ve İcra dosyalarında yer alan kişisel verilerin dosyanın infaz olması veya iade edilmesi durumlarında gerekli zamanaşımlarını hesaplayarak silinmesi konusunda kullanıcıyı uyarır. Hukuk Ofisleri ve Avukatlar için, Kişisel verilerin Korunması Kanunu kapsamında Yasal Koruma Sağlar.

580

PROJE

100%

KALİTE

20+

UZMAN ÇALIŞAN

25K

MEMNUN MÜŞTERİ